ห้องระบบดูแลออนเว็บ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบด้านผ่านเทคโนโลยี

บูรณาการการมีส่วนร่วมเป็นองค์รวมอย่างยั่งยืน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 ม.1/พ ม.2/พ  ม.3/พ
 ม.1/1 ม.2/1  ม.3/1
 ม.1/2 ม.2/2  ม.3/2
 ม.1/3 ม.2/3  ม.3/3
 ม.1/4 ม.2/4  ม.3/4
 ม.1/5 ม.2/5  ม.3/5
 ม.1/6 ม.2/6  ม.3/6
 ม.1/7 ม.2/7  ม.3/7
 ม.1/8 ม.2/8  ม.3/8
 ม.1/9 ม.2/9  ม.3/9
 ม.1/10 ม.2/10  ม.3/10
 ม.1/11 ม.2/11  ม.3/11
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ม.4/พ  ม.5/พ ม.6/พ
 ม.4/1  ม.5/1  ม.6/1
 ม.4/2  ม.5/2  ม.6/2
 ม.4/3  ม.5/3  ม.6/3
 ม.4/4  ม.5/4  ม.6/4
 ม.4/5  ม.5/5  ม.6/5
 ม.4/6  ม.5/6  ม.6/6
 ม.4/7  ม.5/7  ม.6/7
ม.4/8  ม.5/8  ม.6/8
ม.4/9  ม.5/9  ม.6/9
ม.4/10  ม.5/10  ม.6/10

การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

การคัดกรองนักเรียน

การส่งเสริมพัฒนานักเรียน

ประชุมผู้ปกครอง
ภาคเช้า ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

This slideshow requires JavaScript.

ภาคเช้า ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

This slideshow requires JavaScript.

การป้องกันและแก้ไขปัญหา

กิจกรรม “สัปดาห์วันครู ๒๕๖๐ ครู ๑๐๐% เยี่ยมบ้านนักเรียน”
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกำหนดจัดกิจกรรม “สัปดาห์วันครู ๒๕๖๐ ครู ๑๐๐%เยี่ยมบ้านนักเรียน” ในระหว่างวันที่ ๑๖-๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการแสดงถึงความรักและความห่วงใยต่อศิษย์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครูและผู้ปกครองที่เกี่ยวกับนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอีกทั้งยังเป็นการบูรณาการงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ “ธันวาคม ๒๕๕๙ – มกราคม ๒๕๖๐ เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน”  จึงกำหนดให้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในสัดส่วน ๑:๑ โดยพิจารณาเข้าเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในด้านต่างๆ จากทะเบียนรายชื่อนักเรียนดังกล่าวในการเยี่ยมบ้านครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ พร้อมทั้งนำของฝากจากทางโรงเรียนมอบให้กับผู้ปกครองนักเรียนอีกด้วย

รายงานผลการเยี่ยมบ้านเสนอต่อท่านผู้อำนวยการ

ผลการเยี่ยมบ้านที่เสนอรายงานแล้ว

ประมวลภาพกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน   

ประเมินสถานศึกษาสีขาว

This slideshow requires JavaScript.

%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a7
MOU โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ประชุมผู้ปกครอง “ปรับพฤติกรรมเชิงบวก”

งานระเบียบวินัยนักเรียน ฝ่ายปกครอง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเชิงบวก ในเรื่อง การมาสาย/หนีเรียน ของบุตรหลาน ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามองค์ประกอบที่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ อาคารศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากท่านผู้ปกครอง ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ

ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ธันวาคม 2559

ครั้งที่ 2 วันที่ 11 มกราคม 2560

การส่งต่อ

การส่งต่อภายใน

การส่งต่อภายนอก

ภาพความสำเร็จด้านผู้เรียน