สถานศึกษาพอเพียง


 

สถานศึกษาพอเพียง

ตลาดนัดพอเพียงโรงเรียนชั้ยนาทพิทยาคม

1

 

 

 

 

 

 

การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง