กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

กลศาสตร์ ม.4

การแยกสารเนื้อผสม ม.2

ความเป็นกรด-เบสของดิน ม.2

เครื่องใช้ไฟฟ้า ม.3

โครงสร้างดีเอ็นเอ ม.6

โครงสร้างและหน้าที่ของราก ม.5

งานและพลังงาน ม.4

เทคโนโลยีชีวภาพสาหรับพืช ม.1

ไบโอม ม.4

ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ม.6

พลังงานน้ำ ม.3

พลังงานนิวเคลียร ม.5

พลังงานไฟฟ้า ม.3

พันธะไอออนิก ม.4

พันธุศาสตร์และความหลากหลายทางชีววิทยา ม.6

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ม.3

หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดารงชีวิตของพืช ม.1

อะตอมและตารางธาตุ ม.4

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ม.5

อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ม.3

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s