การป้องกันและแก้ไขปัญหา

ปีการศึกษา ๒๕๖๐
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

กิจกรรม “สัปดาห์วันครู ๒๕๖๐ ครู ๑๐๐% เยี่ยมบ้านนักเรียน”
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกำหนดจัดกิจกรรม “สัปดาห์วันครู ๒๕๖๐ ครู ๑๐๐%เยี่ยมบ้านนักเรียน” ในระหว่างวันที่ ๑๖-๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการแสดงถึงความรักและความห่วงใยต่อศิษย์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครูและผู้ปกครองที่เกี่ยวกับนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอีกทั้งยังเป็นการบูรณาการงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ “ธันวาคม ๒๕๕๙ – มกราคม ๒๕๖๐ เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน”  จึงกำหนดให้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในสัดส่วน ๑:๑ โดยพิจารณาเข้าเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในด้านต่างๆ จากทะเบียนรายชื่อนักเรียนดังกล่าวในการเยี่ยมบ้านครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ พร้อมทั้งนำของฝากจากทางโรงเรียนมอบให้กับผู้ปกครองนักเรียนอีกด้วย

รายงานผลการเยี่ยมบ้านเสนอต่อท่านผู้อำนวยการ

ผลการเยี่ยมบ้านที่เสนอรายงานแล้ว

ประมวลภาพกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน   

ประเมินสถานศึกษาสีขาว

This slideshow requires JavaScript.

%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a7
MOU โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

This slideshow requires JavaScript.

ประชุมผู้ปกครอง “ปรับพฤติกรรมเชิงบวก”

งานระเบียบวินัยนักเรียน ฝ่ายปกครอง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเชิงบวก ในเรื่อง การมาสาย/หนีเรียน ของบุตรหลาน ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามองค์ประกอบที่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ อาคารศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากท่านผู้ปกครอง ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ

ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ธันวาคม 2559

This slideshow requires JavaScript.

ครั้งที่ 2 วันที่ 11 มกราคม 2560

This slideshow requires JavaScript.

Posted on 02/02/2015, in การป้องกันและแก้ไขปัญหา, กิจกรรมของโรงเรียน. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

การแสดงความเห็นถูกปิด