โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

“Zero Waste หรือ ของเสียเหลือศูนย์”
แนวคิดสำหรับของเสียเหลือศูนย์หรือ Zero waste เป็นปรัชญาที่ส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุดโดยใช้หลักการของ 3Rs (Reduce, Reuse & Recycle) รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เกือบทั้งหมด เพื่อเป็นการลดปริมาณของเสียที่ส่งไปกำจัดโดยวิธีการฝังกลบและ/หรือเตาเผาทำลายให้มีปริมาณน้อยที่สุดเนื่องจากในปัจจุบันมีข้อจำกัดด้านพื้นที่สำหรับกำจัดของเสียและวิธีการควบคุมมลพิษด้านกลิ่นและไอระเหยที่ต้องมีค่าใช้จ่ายการลงทุนที่ค่อนข้างสูง ทั้งนี้ทรัพยากรควรมีการหมุนเวียนใช้เป็นแบบระบบปิด(Closed-loop system) สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ดังแสดงในรูปของผังไดอะแกรมการบริโภคทรัพยากรแบบยั่งยืน
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  นำโดย ท่านผู้อำนวยการถวัลย์  ตันธีระพงศ์  เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ มุ่งสู่มาตรฐานสากลพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี เป็นคนเก่งตามศักยภาพ อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุขในการดำเนินชีวิตและความเป็นไทย มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โครงการโรงเรียนปลอดขยะ จึงเป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ของโรงเรียนด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โครงการนี้จะเกิดไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน

Posted on 25/02/2016, in กิจกรรมของโรงเรียน, ฝ่ายบริหารทั่วไป. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

การแสดงความเห็นถูกปิด