รับการประเมินรอบที่ 1 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รับการประเมินรอบที่ 1 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา 61 โรงเรียน เพื่อคัดเลือก 5 โรงเรียน สู่รอบระดับประเทศ วันที่ 7 มิถุนายน 2559

มุ่งสร้างผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม
ลูก ช.น.พ. ร่วมแรง ร่วมใจ มุ่งสู่ Zero Waste School

1. คิดก่อนซื้อ แยกก่อนทิ้ง ลดการสร้างขยะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ใช้หลัก 3Rs จัดการขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไปและขยะอันตราย
3. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎกติกาสังคม รู้หน้าที่ ร่วมรับผิดชอบ มีจิตสำนึกรักษ์โรงเรียน
4. มีคุณธรรม จิตสาธารณะ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้
5. ประหยัดน้ำ ไฟฟ้า วัสดุสำนักงานและอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม
6. วิถีชีวิต “พอเพียง” เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่าง“ยั่งยืน”
7. ร่วมสร้างโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มีสภาพแวดล้อมสุขอนามัยที่ดี

ข้อตกลงของนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

1. เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการโรงเรียนปลอดขยะทุกคน
2. ร่วมกันคัดแยกขยะในห้องเรียนก่อนทิ้งทุกครั้ง
3. ทิ้งขยะลงถังขยะให้ถูกต้องตามประเภทของขยะ
4. ไม่นำอาหารขึ้นไปรับประทานบนอาคารเรียน
5. บุคลากรแกนนำนำความรู้สู่สมาชิกใหม่ของโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง
6. ห้ามทุกคนนำกล่องโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในโรงเรียน
7. ปฎิเสธถุงหิ้วพลาสติกร่วมใจใช้ถุงผ้า
8. ผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารใช้ภาชนะใบตอง กล่องโฟมชานอ้อย
9. รับประทานอาหารหมดจานทุกครั้ง
10. ปิดน้ำ ไฟฟ้า พัดลมเมื่อไม่ใช้ เปิดเครื่องปรับอากาศตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

นโยบายโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
นายถวัลย์ ตันธีระพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ตามไปดูประมวลภาพกิจกรรม

 

 

Posted on 07/06/2016, in การป้องกันและแก้ไขปัญหา, การส่งเสริมพัฒนานักเรียน, กิจกรรมของโรงเรียน, ฝ่ายบริหารทั่วไป. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

การแสดงความเห็นถูกปิด