Author Archives: krutao

รับมอบทุนสงเคราะห์นักเรียน

วันอังคารที่ 4 ก.ค. 2560 ครูแฉล้ม  อินวารี คุณครูที่ปรึกษา ได้พา น.ส.สุดารัตน์ รักกสิวิทย์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/พ  ไปรับมอบทุนสงเคราะห์นักเรียนที่วัดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม) อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท จากพระอธิการสำรวม เจ้าอาวาส

รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล “มิถุนายน เดือนแห่งการเยี่ยมบ้าน”๒๕๖๑

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นปีแห่งการรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ได้กำหนดนโยบายสู่การปฏิบัติโดยยึดตามแนวทางการดำเนินงาน “Students and School come first (SSCF) : No Child Left Behind” (ถือประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นสำคัญ ไม่ทอดทิ้งนักเรียนไว้ข้างหลัง) โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมตระหนักในการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว จึงได้ดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบด้านเป็นองค์รวมอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด และกำหนดให้การเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งของการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ ๑ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ โรงเรียนกำหนดให้มีกิจกรรม“รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มิถุนายน เดือนแห่งการเยี่ยมบ้าน” เพื่อให้ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในความดูแลครบทุกคน ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กิจกรรมยกย่องเชิดชูครูที่ปรึกษา

ตามที่งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายปกครองโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดกิจกรรม “รู้จักนักเรียนรายบุคคล มิถุนายน เดือนแห่งการเยี่ยมบ้าน” ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2560 นั้น บัดนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว โดยนักเรียนทุกคนจำนวน 2,920 คน ได้รับการออกเยี่ยมบ้านโดยคุณครูที่ปรึกษาและการสนับสนุนหลักจากฝ่ายบริหารในการขับเคลื่อนกระบวนการดำเนินงาน ซึ่งได้มอบขวัญและกำลังใจแก่คณะครูด้วยเกียรติบัตรเพื่อแสดงถึงความขอบคุณ ดังภาพตัวอย่างค่ะ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านเศรษฐกิจ

งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก

มอบทุน ชนพ.:https://www.facebook.com/wuttikun.chainat/media_set?set=a.1101533753227081.1073742345.100001113990904&type=3&pnref=story

กระบวนการดำเนินงานของครูที่ปรึกษา

กระบวนการระบบฯ

ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 58

17 มีนาคม 2559 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย เข้าค่ายศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท แล้วมาคิด และวิเคราะห์แก้ปัญหา เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และเสริมความรู้ทางดาราศาสตร์ กัน….วันนี้