Author Archives: krutaocnp

ผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2559

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมไว้เพื่อแสดงว่า ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ขนาดใหญ่พิเศษ ระดับดีมาก ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากผู้บริหารและคุณครูมืออาชีพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมของเรา ทุกท่าน  #No Child Left Behind

การคัดกรองนักเรียน ปีการศึกษา 2560

การคัดกรองนักเรียน

          เป็นการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อการจัดกลุ่มนักเรียนมีประโยชน์อย่างยิ่งในการหาวิธีการที่เหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น  ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข้อมูลด้านล่างเป็นข้อมูลลับ เฉพาะคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมเท่านั้นจะเปิดดูข้อมูลได้ค่ะ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 ม.1/พ ม.2/พ  ม.3/พ
 ม.1/1 ม.2/1  ม.3/1
 ม.1/2 ม.2/2  ม.3/2
 ม.1/3 ม.2/3  ม.3/3
 ม.1/4 ม.2/4  ม.3/4
 ม.1/5 ม.2/5  ม.3/5
 ม.1/6 ม.2/6  ม.3/6
 ม.1/7 ม.2/7  ม.3/7
 ม.1/8 ม.2/8  ม.3/8
 ม.1/9 ม.2/9  ม.3/9
 ม.1/10 ม.2/10  ม.3/10
 ม.1/11 ม.2/11  ม.3/11
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ม.4/พ  ม.5/พ ม.6/พ
 ม.4/1  ม.5/1  ม.6/1
 ม.4/2  ม.5/2  ม.6/2
 ม.4/3  ม.5/3  ม.6/3
 ม.4/4  ม.5/4  ม.6/4
 ม.4/5  ม.5/5  ม.6/5
 ม.4/6  ม.5/6  ม.6/6
 ม.4/7  ม.5/7  ม.6/7
ม.4/8  ม.5/8  ม.6/8
ม.4/9  ม.5/9  ม.6/9
ม.4/10  ม.5/10  ม.6/10

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” เพื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นั้น โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยคุณครูที่ปรึกษากับนักเรียนในความดูแลร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ทูลเกล้าถวาย

‘ดอกไม้จันทน์’จากใจ ถวาย’ในหลวง ร.9’

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2560

งานเครือข่ายผู้ปกครอง ฝ่ายปกครอง จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องกาญจนาภิเษก

ห้องระบบดูแลออนเว็บ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบด้านผ่านเทคโนโลยี

บูรณาการการมีส่วนร่วมเป็นองค์รวมอย่างยั่งยืน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 ม.1/พ ม.2/พ  ม.3/พ
 ม.1/1 ม.2/1  ม.3/1
 ม.1/2 ม.2/2  ม.3/2
 ม.1/3 ม.2/3  ม.3/3
 ม.1/4 ม.2/4  ม.3/4
 ม.1/5 ม.2/5  ม.3/5
 ม.1/6 ม.2/6  ม.3/6
 ม.1/7 ม.2/7  ม.3/7
 ม.1/8 ม.2/8  ม.3/8
 ม.1/9 ม.2/9  ม.3/9
 ม.1/10 ม.2/10  ม.3/10
 ม.1/11 ม.2/11  ม.3/11
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ม.4/พ  ม.5/พ ม.6/พ
 ม.4/1  ม.5/1  ม.6/1
 ม.4/2  ม.5/2  ม.6/2
 ม.4/3  ม.5/3  ม.6/3
 ม.4/4  ม.5/4  ม.6/4
 ม.4/5  ม.5/5  ม.6/5
 ม.4/6  ม.5/6  ม.6/6
 ม.4/7  ม.5/7  ม.6/7
ม.4/8  ม.5/8  ม.6/8
ม.4/9  ม.5/9  ม.6/9
ม.4/10  ม.5/10  ม.6/10

ภาพความสำเร็จด้านผู้เรียน

รายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล

ป้องกัน: กิจกรรม “สัปดาห์วันครู ๒๕๖๐ ครู ๑๐๐% เยี่ยมบ้านนักเรียน”

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ประชุมผู้ปกครอง “ปรับพฤติกรรมเชิงบวก”

งานระเบียบวินัยนักเรียน ฝ่ายปกครอง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเชิงบวก ในเรื่อง การมาสาย/หนีเรียน ของบุตรหลาน ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามองค์ประกอบที่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ อาคารศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากท่านผู้ปกครอง ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ

ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ธันวาคม 2559


ครั้งที่ 2 วันที่ 11 มกราคม 2560