Author Archives: krutaocnp

ผลงานระดับประเทศ

นักเรียนรางวัลเข็มทองคำ

กิจกรรมเพศคุยได้ในครอบครัว

กิจกรรมเพศคุยได้ในครอบครัวได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการ และวิทยากร จาก ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ วันที่ 24 ธันวาคม 2560 ณ ห้องนวัตกรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

This slideshow requires JavaScript.

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นต้นแบบ

งานแนะแนว ฝ่ายบริหารวิชาการ ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2560 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นต้นแบบด้านสุขภาพแบบองค์รวมในชุมชน

This slideshow requires JavaScript.

ค่ายพัฒนาแกนนำอาสา To Be Number One

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมเข้าค่ายพัฒนาแกนนำอาสา To Be Number One ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์

This slideshow requires JavaScript.

กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม

This slideshow requires JavaScript.

กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักเรียนมีค่ํานิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่ําของตนเอง
มีวินัยและปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2560

 

งานวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ ๑๐๘ ปี

ด้วยในวันที่ ๙ พฤศจิกายน  ของทุกปีตรงกับวันสถาปนาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม และในปีนี้ครบรอบ ๑๐๘ ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน ครูและบุคลากร ทางโรงเรียนจึงกำหนดวันทำบุญสถาปนาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ครบรอบ ๑๐๘ ปีขึ้น ในวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

This slideshow requires JavaScript.