Category Archives: การคัดกรองนักเรียน

ห้องดูแลออนเว็บ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบด้านผ่านเทคโนโลยี

บูรณาการการมีส่วนร่วมเป็นองค์รวมอย่างยั่งยืน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 ม.1/พ ม.2/พ  ม.3/พ
 ม.1/1 ม.2/1  ม.3/1
 ม.1/2 ม.2/2  ม.3/2
 ม.1/3 ม.2/3  ม.3/3
 ม.1/4 ม.2/4  ม.3/4
 ม.1/5 ม.2/5  ม.3/5
 ม.1/6 ม.2/6  ม.3/6
 ม.1/7 ม.2/7  ม.3/7
 ม.1/8 ม.2/8  ม.3/8
 ม.1/9 ม.2/9  ม.3/9
 ม.1/10 ม.2/10  ม.3/10
 ม.1/11 ม.2/11  ม.3/11
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ม.4/พ  ม.5/พ ม.6/พ
 ม.4/1  ม.5/1  ม.6/1
 ม.4/2  ม.5/2  ม.6/2
 ม.4/3  ม.5/3  ม.6/3
 ม.4/4  ม.5/4  ม.6/4
 ม.4/5  ม.5/5  ม.6/5
 ม.4/6  ม.5/6  ม.6/6
 ม.4/7  ม.5/7  ม.6/7
ม.4/8  ม.5/8  ม.6/8
ม.4/9  ม.5/9  ม.6/9
ม.4/10  ม.5/10  ม.6/10

ขั้นตอนที่ 2

การคัดกรองนักเรียน

เป็นการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อการจัดกลุ่มนักเรียนมีประโยชน์อย่างยิ่งในการหาวิธีการที่เหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็น  ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อาจจัดกลุ่มนักเรียนตามผลการคัดกรองเป็น 2 , 3 หรือ 4 กลุ่มก็ได้ ตามขอบข่ายและเกณฑ์การคัดกรองที่โรงเรียนกำหนด เช่น ในกรณีที่แบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม อาจนิยามกลุ่มได้ดังนี้

1. กลุ่มปกติ  คือ  นักเรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ ซึ่งควรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนา

2. กลุ่มเสี่ยง  คือ  นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องให้การป้องกันและแก้ไขตามกรณี

3. กลุ่มมีปัญหา  คือ  นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มมีปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน  ซึ่งโรงเรียนต้องช่วยเหลือและแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน

4. กลุ่มพิเศษ   คือ  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีความเป็นอัจฉริยะแสดงออกซึ่งความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านอย่างเป็นที่ประจักษ์ เมื่อเทียบกับผู้มีอายุ ในระดับเดียวกัน สภาพแวดล้อมเดียวกัน ซึ่งโรงเรียนต้องให้การส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถพิเศษนั้นอย่างเต็มศักยภาพ

การคัดกรองนักเรียน

This slideshow requires JavaScript.

ป้องกัน: ด้านที่ 7

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: ด้านที่ 5

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: ด้านที่ 4

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: ด้านที่ 9

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง