Category Archives: การป้องกันและแก้ไขปัญหา

กิจกรรมเพศคุยได้ในครอบครัว

กิจกรรมเพศคุยได้ในครอบครัวได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการ และวิทยากร จาก ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ วันที่ 24 ธันวาคม 2560 ณ ห้องนวัตกรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

This slideshow requires JavaScript.

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นต้นแบบ

งานแนะแนว ฝ่ายบริหารวิชาการ ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2560 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นต้นแบบด้านสุขภาพแบบองค์รวมในชุมชน

This slideshow requires JavaScript.

ค่ายพัฒนาแกนนำอาสา To Be Number One

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมเข้าค่ายพัฒนาแกนนำอาสา To Be Number One ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์

This slideshow requires JavaScript.

กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม

This slideshow requires JavaScript.

กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักเรียนมีค่ํานิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่ําของตนเอง
มีวินัยและปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2560

 

รับมอบทุนสงเคราะห์นักเรียน

วันอังคารที่ 4 ก.ค. 2560 ครูแฉล้ม  อินวารี คุณครูที่ปรึกษา ได้พา น.ส.สุดารัตน์ รักกสิวิทย์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/พ  ไปรับมอบทุนสงเคราะห์นักเรียนที่วัดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม) อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท จากพระอธิการสำรวม เจ้าอาวาส

รายงานการมาเรียน/เข้าเรียน

คำชี้แจง : ครูที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลการมาโรงเรียนในภาคเช้าทุกวันที่มีการเรียนการสอน และส่งข้อมูลเข้าระบบก่อนเวลา 08.50 น. ของทุกวัน

: ครูผู้สอนให้สำรวจข้อมูลการเข้าเรียนในแต่ละคาบเรียน แล้วส่งข้อมูลเข้าระบบก่อนหมดเวลาในคาบเรียนนั้นๆ ของแต่ละวัน 

ภาคเรียนที่ 2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 ม.1/พ ม.2/พ  ม.3/พ
 ม.1/1 ม.2/1  ม.3/1
 ม.1/2 ม.2/2  ม.3/2
 ม.1/3 ม.2/3  ม.3/3
 ม.1/4 ม.2/4  ม.3/4
 ม.1/5 ม.2/5  ม.3/5
 ม.1/6 ม.2/6  ม.3/6
 ม.1/7 ม.2/7  ม.3/7
 ม.1/8 ม.2/8  ม.3/8
 ม.1/9 ม.2/9  ม.3/9
 ม.1/10 ม.2/10  ม.3/10
 ม.1/11 ม.2/11  ม.3/11
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ม.4/พ  ม.5/พ ม.6/พ
 ม.4/1  ม.5/1  ม.6/1
 ม.4/2  ม.5/2  ม.6/2
 ม.4/3  ม.5/3  ม.6/3
 ม.4/4  ม.5/4  ม.6/4
 ม.4/5  ม.5/5  ม.6/5
 ม.4/6  ม.5/6  ม.6/6
 ม.4/7  ม.5/7  ม.6/7
 ม.4/8  ม.5/8  ม.6/8
ม.4/9  ม.5/9  ม.6/9
ม.4/10  ม.5/10  ม.6/10

ภาคเรียนที่ 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 ม.1/พ ม.2/พ  ม.3/พ
 ม.1/1 ม.2/1  ม.3/1
 ม.1/2 ม.2/2  ม.3/2
 ม.1/3 ม.2/3  ม.3/3
 ม.1/4 ม.2/4  ม.3/4
 ม.1/5 ม.2/5  ม.3/5
 ม.1/6 ม.2/6  ม.3/6
 ม.1/7 ม.2/7  ม.3/7
 ม.1/8 ม.2/8  ม.3/8
 ม.1/9 ม.2/9  ม.3/9
 ม.1/10 ม.2/10  ม.3/10
 ม.1/11 ม.2/11  ม.3/11
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ม.4/พ  ม.5/พ ม.6/พ
 ม.4/1  ม.5/1  ม.6/1
 ม.4/2  ม.5/2  ม.6/2
 ม.4/3  ม.5/3  ม.6/3
 ม.4/4  ม.5/4  ม.6/4
 ม.4/5  ม.5/5  ม.6/5
 ม.4/6  ม.5/6  ม.6/6
 ม.4/7  ม.5/7  ม.6/7
 ม.4/8  ม.5/8  ม.6/8
ม.4/9  ม.5/9  ม.6/9
ม.4/10  ม.5/10  ม.6/10

ห้องระบบดูแลออนเว็บ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบด้านผ่านเทคโนโลยี

บูรณาการการมีส่วนร่วมเป็นองค์รวมอย่างยั่งยืน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 ม.1/พ ม.2/พ  ม.3/พ
 ม.1/1 ม.2/1  ม.3/1
 ม.1/2 ม.2/2  ม.3/2
 ม.1/3 ม.2/3  ม.3/3
 ม.1/4 ม.2/4  ม.3/4
 ม.1/5 ม.2/5  ม.3/5
 ม.1/6 ม.2/6  ม.3/6
 ม.1/7 ม.2/7  ม.3/7
 ม.1/8 ม.2/8  ม.3/8
 ม.1/9 ม.2/9  ม.3/9
 ม.1/10 ม.2/10  ม.3/10
 ม.1/11 ม.2/11  ม.3/11
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ม.4/พ  ม.5/พ ม.6/พ
 ม.4/1  ม.5/1  ม.6/1
 ม.4/2  ม.5/2  ม.6/2
 ม.4/3  ม.5/3  ม.6/3
 ม.4/4  ม.5/4  ม.6/4
 ม.4/5  ม.5/5  ม.6/5
 ม.4/6  ม.5/6  ม.6/6
 ม.4/7  ม.5/7  ม.6/7
ม.4/8  ม.5/8  ม.6/8
ม.4/9  ม.5/9  ม.6/9
ม.4/10  ม.5/10  ม.6/10