Category Archives: การป้องกันและแก้ไขปัญหา

ห้องระบบดูแลออนเว็บ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบด้านผ่านเทคโนโลยี

บูรณาการการมีส่วนร่วมเป็นองค์รวมอย่างยั่งยืน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 ม.1/พ ม.2/พ  ม.3/พ
 ม.1/1 ม.2/1  ม.3/1
 ม.1/2 ม.2/2  ม.3/2
 ม.1/3 ม.2/3  ม.3/3
 ม.1/4 ม.2/4  ม.3/4
 ม.1/5 ม.2/5  ม.3/5
 ม.1/6 ม.2/6  ม.3/6
 ม.1/7 ม.2/7  ม.3/7
 ม.1/8 ม.2/8  ม.3/8
 ม.1/9 ม.2/9  ม.3/9
 ม.1/10 ม.2/10  ม.3/10
 ม.1/11 ม.2/11  ม.3/11
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ม.4/พ  ม.5/พ ม.6/พ
 ม.4/1  ม.5/1  ม.6/1
 ม.4/2  ม.5/2  ม.6/2
 ม.4/3  ม.5/3  ม.6/3
 ม.4/4  ม.5/4  ม.6/4
 ม.4/5  ม.5/5  ม.6/5
 ม.4/6  ม.5/6  ม.6/6
 ม.4/7  ม.5/7  ม.6/7
ม.4/8  ม.5/8  ม.6/8
ม.4/9  ม.5/9  ม.6/9
ม.4/10  ม.5/10  ม.6/10

ประชุมผู้ปกครองปรับพฤติกรรมเชิงบวก

งานระเบียบวินัยนักเรียน ฝ่ายปกครอง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมหารือแนวทางการปรับพฤติกรรมเชิงบวกให้กับบุตรหลานตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองในความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งค่ะ

This slideshow requires JavaScript.

ป้องกัน: กิจกรรม “สัปดาห์วันครู ๒๕๖๐ ครู ๑๐๐% เยี่ยมบ้านนักเรียน”

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ประชุมผู้ปกครอง “ปรับพฤติกรรมเชิงบวก”

งานระเบียบวินัยนักเรียน ฝ่ายปกครอง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเชิงบวก ในเรื่อง การมาสาย/หนีเรียน ของบุตรหลาน ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามองค์ประกอบที่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ อาคารศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากท่านผู้ปกครอง ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ

ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ธันวาคม 2559


ครั้งที่ 2 วันที่ 11 มกราคม 2560

MOU โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

 

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านเศรษฐกิจ

งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก

มอบทุน ชนพ.:https://www.facebook.com/wuttikun.chainat/media_set?set=a.1101533753227081.1073742345.100001113990904&type=3&pnref=story

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

This slideshow requires JavaScript.

ครูพรเจตน์

ศิษย์เก่า มอบทุนการศึกษา

ขอขอบพระคุณ ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนายแพทย์ปรีดา สุขประชา และคณะ ได้มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ที่สอบเข้าเรียนต่อได้ในสถาบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านผู้อำนวยการถวัลยื ตันธีระพงศ์ ให้การต้อนรับ… ปีนี้มีคณะวิศวะ ฯด้วยนะ

1466653628338

ดูภาพกันอีกที่ :https://www.facebook.com/wuttikun.chainat/media_set?set=a.1052096021504188.1073742327.100001113990904&type=3&pnref=story

รับการประเมินรอบที่ 1 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รับการประเมินรอบที่ 1 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา 61 โรงเรียน เพื่อคัดเลือก 5 โรงเรียน สู่รอบระดับประเทศ วันที่ 7 มิถุนายน 2559

มุ่งสร้างผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม
ลูก ช.น.พ. ร่วมแรง ร่วมใจ มุ่งสู่ Zero Waste School

1. คิดก่อนซื้อ แยกก่อนทิ้ง ลดการสร้างขยะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ใช้หลัก 3Rs จัดการขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไปและขยะอันตราย
3. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎกติกาสังคม รู้หน้าที่ ร่วมรับผิดชอบ มีจิตสำนึกรักษ์โรงเรียน
4. มีคุณธรรม จิตสาธารณะ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้
5. ประหยัดน้ำ ไฟฟ้า วัสดุสำนักงานและอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม
6. วิถีชีวิต “พอเพียง” เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่าง“ยั่งยืน”
7. ร่วมสร้างโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มีสภาพแวดล้อมสุขอนามัยที่ดี

ข้อตกลงของนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

1. เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการโรงเรียนปลอดขยะทุกคน
2. ร่วมกันคัดแยกขยะในห้องเรียนก่อนทิ้งทุกครั้ง
3. ทิ้งขยะลงถังขยะให้ถูกต้องตามประเภทของขยะ
4. ไม่นำอาหารขึ้นไปรับประทานบนอาคารเรียน
5. บุคลากรแกนนำนำความรู้สู่สมาชิกใหม่ของโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง
6. ห้ามทุกคนนำกล่องโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในโรงเรียน
7. ปฎิเสธถุงหิ้วพลาสติกร่วมใจใช้ถุงผ้า
8. ผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารใช้ภาชนะใบตอง กล่องโฟมชานอ้อย
9. รับประทานอาหารหมดจานทุกครั้ง
10. ปิดน้ำ ไฟฟ้า พัดลมเมื่อไม่ใช้ เปิดเครื่องปรับอากาศตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

นโยบายโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
นายถวัลย์ ตันธีระพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ตามไปดูประมวลภาพกิจกรรม

 

 

รายงานการมาโรงเรียนสำหรับครูที่ปรึกษา

คำชี้แจง : ให้ครูที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลการมาโรงเรียนในภาคเช้าทุกวันที่มีการเรียนการสอน และส่งข้อมูลเข้าระบบก่อนเวลา 08.50 น. ของทุกวัน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 ม.1/พ ม.2/พ  ม.3/พ
 ม.1/1 ม.2/1  ม.3/1
 ม.1/2 ม.2/2  ม.3/2
 ม.1/3 ม.2/3  ม.3/3
 ม.1/4 ม.2/4  ม.3/4
 ม.1/5 ม.2/5  ม.3/5
 ม.1/6 ม.2/6  ม.3/6
 ม.1/7 ม.2/7  ม.3/7
 ม.1/8 ม.2/8  ม.3/8
 ม.1/9 ม.2/9  ม.3/9
 ม.1/10 ม.2/10  ม.3/10
 ม.1/11 ม.2/11  ม.3/11
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ม.4/พ  ม.5/พ ม.6/พ
 ม.4/1  ม.5/1  ม.6/1
 ม.4/2  ม.5/2  ม.6/2
 ม.4/3  ม.5/3  ม.6/3
 ม.4/4  ม.5/4  ม.6/4
 ม.4/5  ม.5/5  ม.6/5
 ม.4/6  ม.5/6  ม.6/6
 ม.4/7  ม.5/7  ม.6/7
 ม.4/8  ม.5/8  ม.6/8
ม.4/9  ม.5/9  ม.6/9
ม.4/10  ม.5/10  ม.6/10