Category Archives: การป้องกันและแก้ไขปัญหา

ข้อมูลการมาโรงเรียน

ประชุมผู้ปกครองปรับพฤติกรรมเชิงบวก

งานระเบียบวินัยนักเรียน ฝ่ายปกครอง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมหารือแนวทางการปรับพฤติกรรมเชิงบวกให้กับบุตรหลานตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองในความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งค่ะ

This slideshow requires JavaScript.

ห้องระบบดูแลออนเว็บ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบด้านผ่านเทคโนโลยี

บูรณาการการมีส่วนร่วมเป็นองค์รวมอย่างยั่งยืน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 ม.1/พ ม.2/พ  ม.3/พ
 ม.1/1 ม.2/1  ม.3/1
 ม.1/2 ม.2/2  ม.3/2
 ม.1/3 ม.2/3  ม.3/3
 ม.1/4 ม.2/4  ม.3/4
 ม.1/5 ม.2/5  ม.3/5
 ม.1/6 ม.2/6  ม.3/6
 ม.1/7 ม.2/7  ม.3/7
 ม.1/8 ม.2/8  ม.3/8
 ม.1/9 ม.2/9  ม.3/9
 ม.1/10 ม.2/10  ม.3/10
 ม.1/11 ม.2/11  ม.3/11
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ม.4/พ  ม.5/พ ม.6/พ
 ม.4/1  ม.5/1  ม.6/1
 ม.4/2  ม.5/2  ม.6/2
 ม.4/3  ม.5/3  ม.6/3
 ม.4/4  ม.5/4  ม.6/4
 ม.4/5  ม.5/5  ม.6/5
 ม.4/6  ม.5/6  ม.6/6
 ม.4/7  ม.5/7  ม.6/7
ม.4/8  ม.5/8  ม.6/8
ม.4/9  ม.5/9  ม.6/9
ม.4/10  ม.5/10  ม.6/10

ป้องกัน: กิจกรรม “สัปดาห์วันครู ๒๕๖๐ ครู ๑๐๐% เยี่ยมบ้านนักเรียน”

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ประชุมผู้ปกครอง “ปรับพฤติกรรมเชิงบวก”

งานระเบียบวินัยนักเรียน ฝ่ายปกครอง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเชิงบวก ในเรื่อง การมาสาย/หนีเรียน ของบุตรหลาน ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามองค์ประกอบที่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ อาคารศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากท่านผู้ปกครอง ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ

ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ธันวาคม 2559


ครั้งที่ 2 วันที่ 11 มกราคม 2560

MOU โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

 

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านเศรษฐกิจ

งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก

มอบทุน ชนพ.:https://www.facebook.com/wuttikun.chainat/media_set?set=a.1101533753227081.1073742345.100001113990904&type=3&pnref=story

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

This slideshow requires JavaScript.

ครูพรเจตน์

ศิษย์เก่า มอบทุนการศึกษา

ขอขอบพระคุณ ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนายแพทย์ปรีดา สุขประชา และคณะ ได้มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ที่สอบเข้าเรียนต่อได้ในสถาบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านผู้อำนวยการถวัลยื ตันธีระพงศ์ ให้การต้อนรับ… ปีนี้มีคณะวิศวะ ฯด้วยนะ

1466653628338

ดูภาพกันอีกที่ :https://www.facebook.com/wuttikun.chainat/media_set?set=a.1052096021504188.1073742327.100001113990904&type=3&pnref=story