Category Archives: การป้องกันและแก้ไขปัญหา

YC CNP@กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา

รางวัลที่สะท้อนผลการดำเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขั้นตอนที่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยทีมงาน YC CNP นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ยินดีและภาคภูมิใจกับนักเรียนทุกคน

ห้องเรียนพอเพียง

งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับศูนย์ครอบครัวพอพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ “เครือข่ายครอบครัวพอเพียงระดับห้องเรียน” การดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบด้านเป็นองค์รวมอย่างยั่งยืน

กิจกรรมเพศคุยได้ในครอบครัว

กิจกรรมเพศคุยได้ในครอบครัวได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการ และวิทยากร จาก ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ วันที่ 24 ธันวาคม 2560 ณ ห้องนวัตกรรม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

This slideshow requires JavaScript.

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นต้นแบบ

งานแนะแนว ฝ่ายบริหารวิชาการ ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2560 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำวัยรุ่นต้นแบบด้านสุขภาพแบบองค์รวมในชุมชน

This slideshow requires JavaScript.

ค่ายพัฒนาแกนนำอาสา To Be Number One

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมเข้าค่ายพัฒนาแกนนำอาสา To Be Number One ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์

This slideshow requires JavaScript.

กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม

This slideshow requires JavaScript.

กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักเรียนมีค่ํานิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่ําของตนเอง
มีวินัยและปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2560

 

รับมอบทุนสงเคราะห์นักเรียน

วันอังคารที่ 4 ก.ค. 2560 ครูแฉล้ม  อินวารี คุณครูที่ปรึกษา ได้พา น.ส.สุดารัตน์ รักกสิวิทย์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/พ  ไปรับมอบทุนสงเคราะห์นักเรียนที่วัดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม) อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท จากพระอธิการสำรวม เจ้าอาวาส