Category Archives: การพัฒนาครูที่ปรึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสู่สถานศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน”

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559 อบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสู่สถานศึกษาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม”

This slideshow requires JavaScript.

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 อบรมเชิงปฎิบัติการ “การวิจัยในชั้นเรียน”