Category Archives: การส่งต่อ

ห้องดูแลออนเว็บ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบด้านผ่านเทคโนโลยี

บูรณาการการมีส่วนร่วมเป็นองค์รวมอย่างยั่งยืน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 ม.1/พ ม.2/พ  ม.3/พ
 ม.1/1 ม.2/1  ม.3/1
 ม.1/2 ม.2/2  ม.3/2
 ม.1/3 ม.2/3  ม.3/3
 ม.1/4 ม.2/4  ม.3/4
 ม.1/5 ม.2/5  ม.3/5
 ม.1/6 ม.2/6  ม.3/6
 ม.1/7 ม.2/7  ม.3/7
 ม.1/8 ม.2/8  ม.3/8
 ม.1/9 ม.2/9  ม.3/9
 ม.1/10 ม.2/10  ม.3/10
 ม.1/11 ม.2/11  ม.3/11
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ม.4/พ  ม.5/พ ม.6/พ
 ม.4/1  ม.5/1  ม.6/1
 ม.4/2  ม.5/2  ม.6/2
 ม.4/3  ม.5/3  ม.6/3
 ม.4/4  ม.5/4  ม.6/4
 ม.4/5  ม.5/5  ม.6/5
 ม.4/6  ม.5/6  ม.6/6
 ม.4/7  ม.5/7  ม.6/7
ม.4/8  ม.5/8  ม.6/8
ม.4/9  ม.5/9  ม.6/9
ม.4/10  ม.5/10  ม.6/10

ขั้นตอนที่ 5

การส่งต่อ

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษา อาจมีกรณีที่ปัญหามีความยากต่อการช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น ก็ควรดำเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไป เพื่อให้ปัญหาของนักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้น หากปล่อยให้เป็นบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษาหรือครูคนใดคนหนึ่งเท่านั้น ความยุ่งยากของปัญหาอาจมีมากขึ้นหรือลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โตจนยากต่อการแก้ไข ซึ่งครูที่ปรึกษาสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่กระบวนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือการคัดกรองนักเรียนก็ได้ขึ้นกับกรณีปัญหาของนักเรียน

การส่งต่อแบ่งเป็น 2 แบบ คือ

  1. การส่งต่อภายใน  ครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังครูที่สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหา เช่น ส่งต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจำวิชา หรือฝ่ายปกครอง
  2. การส่งต่อภายนอก  ครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองเป็นผู้ดำเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญภายนอก หากเกิดกรณีปัญหาที่มีความยากเกินศักยภาพของโรงเรียน

ป้องกัน: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง