Category Archives: การส่งเสริมพัฒนานักเรียน

ผลงานระดับประเทศ

นักเรียนรางวัลเข็มทองคำ

ประเมินผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม

ผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom)

คำชี้แจง ให้นักเรียนทุกระดับชั้นคลิกเข้าห้องเรียนของตนเองแล้วประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโฮมรูมของครูที่ปรึกษาในห้องเรียนของตนเองค่ะ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 ม.1/พ ม.2/พ  ม.3/พ
 ม.1/1 ม.2/1  ม.3/1
 ม.1/2 ม.2/2  ม.3/2
 ม.1/3 ม.2/3  ม.3/3
 ม.1/4 ม.2/4  ม.3/4
 ม.1/5 ม.2/5  ม.3/5
 ม.1/6 ม.2/6  ม.3/6
 ม.1/7 ม.2/7  ม.3/7
 ม.1/8 ม.2/8  ม.3/8
 ม.1/9 ม.2/9  ม.3/9
 ม.1/10 ม.2/10  ม.3/10
 ม.1/11 ม.2/11  ม.3/11
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ม.4/พ  ม.5/พ ม.6/พ
 ม.4/1  ม.5/1  ม.6/1
 ม.4/2  ม.5/2  ม.6/2
 ม.4/3  ม.5/3  ม.6/3
 ม.4/4  ม.5/4  ม.6/4
 ม.4/5  ม.5/5  ม.6/5
 ม.4/6  ม.5/6  ม.6/6
 ม.4/7  ม.5/7  ม.6/7
ม.4/8  ม.5/8  ม.6/8
ม.4/9  ม.5/9  ม.6/9
ม.4/10  ม.5/10  ม.6/10

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

ครั้งที่ 1/2561
งานเครือข่ายผู้ปกครอง ฝ่ายปกครอง จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยท่านผู้อำนวยการวิเชียร แก่นไร่ เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องกาญจนาภิเษก

ครั้งที่ 1/2560

งานเครือข่ายผู้ปกครอง ฝ่ายปกครอง จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องกาญจนาภิเษก

This slideshow requires JavaScript.

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านเศรษฐกิจ

งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก

มอบทุน ชนพ.:https://www.facebook.com/wuttikun.chainat/media_set?set=a.1101533753227081.1073742345.100001113990904&type=3&pnref=story

การแข่งขันกีฬาภายใน


ภาพชุดใหญ่…กีฬาสี 31 สค 59 :https://www.facebook.com/wuttikun.chainat/media_set?set=a.1095872140459909.1073742342.100001113990904&type=3&pnref=story

ฟุตบอล…

วันวิทยาศาสตร์ ชนพ. 2559

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดงานวันวิทยาศาสตร์ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 ได้นำหลักการของสะเต็มศึกษา เข้ามาบูรณาการกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เช่น เรื่องของการแข่งขันเรือขวดน้ำพลาสติก การทิ้งไข่ที่ความสูง 2.5 เมตร โดยใช้วัสดุห่อไข่ไก่ที่มีขนาดเล็กที่สุด กิจกรรมเครื่องบินพลังยาง และการสืบสวนทางวิทยาศาสตร์ และ Mini games ซึ่งทุกกิจกรรมนักเรียนได้รับความสนุกสนานที่สอดแทรกด้วยความรู้…โดยเฉพาะการแข่งขันเรือขวดน้ำพลาสติก…และที่ขาดไม่ได้ก็คือการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ของนักเรียนชั้น ม.2/พ และ 5/พ…และทั้งนี้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีซึ่งทั้งหมดก็ได้รับความอนุเคราะห์ การสนับสนุนจากฝ่ายบริหารของโรงเรียน

1471245092457
ดูภาพกิจกรรม…..เยอะ ๆ ที่นี่ครับ: https://www.facebook.com/wuttikun.chainat/media_set?set=a.1083586675021789.1073742338.100001113990904&type=3&uploaded=92