Category Archives: การส่งเสริมพัฒนานักเรียน

ประเมินผลประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)

แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)

คำชี้แจง แบบประเมินฉบับนี้เป็นแบบประเมินที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมประชุม นำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา การจัดประชุมครั้งต่อไป จึงขอให้ท่านผู้ปกครองได้ตอบให้ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
     ระดับความคิดเห็น 5 พึงพอใจมากที่สุด
     ระดับความคิดเห็น 4 พึงพอใจมาก
     ระดับความคิดเห็น 3 พึงพอใจปานกลาง
     ระดับความคิดเห็น 2 พึงพอใจน้อย
     ระดับความคิดเห็น 1 พึงพอใจน้อยที่สุด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 ม.1/พ ม.2/พ  ม.3/พ
 ม.1/1 ม.2/1  ม.3/1
 ม.1/2 ม.2/2  ม.3/2
 ม.1/3 ม.2/3  ม.3/3
 ม.1/4 ม.2/4  ม.3/4
 ม.1/5 ม.2/5  ม.3/5
 ม.1/6 ม.2/6  ม.3/6
 ม.1/7 ม.2/7  ม.3/7
 ม.1/8 ม.2/8  ม.3/8
 ม.1/9 ม.2/9  ม.3/9
 ม.1/10 ม.2/10  ม.3/10
 ม.1/11 ม.2/11  ม.3/11
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ม.4/พ  ม.5/พ ม.6/พ
 ม.4/1  ม.5/1  ม.6/1
 ม.4/2  ม.5/2  ม.6/2
 ม.4/3  ม.5/3  ม.6/3
 ม.4/4  ม.5/4  ม.6/4
 ม.4/5  ม.5/5  ม.6/5
 ม.4/6  ม.5/6  ม.6/6
 ม.4/7  ม.5/7  ม.6/7
 ม.4/8  ม.5/8  ม.6/8
 ม.4/9  ม.5/9  ม.6/9
 ม.4/10  ม.5/10  ม.6/10

จำนวนผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม คลิกที่นี่

ภาพประกอบกิจกรรม คลิกที่นี่

ผลงานระดับประเทศ

นักเรียนรางวัลเข็มทองคำ

ประเมินผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม

ผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom)

คำชี้แจง ให้นักเรียนทุกระดับชั้นคลิกเข้าห้องเรียนของตนเองแล้วประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโฮมรูมของครูที่ปรึกษาในห้องเรียนของตนเองค่ะ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 ม.1/พ ม.2/พ  ม.3/พ
 ม.1/1 ม.2/1  ม.3/1
 ม.1/2 ม.2/2  ม.3/2
 ม.1/3 ม.2/3  ม.3/3
 ม.1/4 ม.2/4  ม.3/4
 ม.1/5 ม.2/5  ม.3/5
 ม.1/6 ม.2/6  ม.3/6
 ม.1/7 ม.2/7  ม.3/7
 ม.1/8 ม.2/8  ม.3/8
 ม.1/9 ม.2/9  ม.3/9
 ม.1/10 ม.2/10  ม.3/10
 ม.1/11 ม.2/11  ม.3/11
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ม.4/พ  ม.5/พ ม.6/พ
 ม.4/1  ม.5/1  ม.6/1
 ม.4/2  ม.5/2  ม.6/2
 ม.4/3  ม.5/3  ม.6/3
 ม.4/4  ม.5/4  ม.6/4
 ม.4/5  ม.5/5  ม.6/5
 ม.4/6  ม.5/6  ม.6/6
 ม.4/7  ม.5/7  ม.6/7
ม.4/8  ม.5/8  ม.6/8
ม.4/9  ม.5/9  ม.6/9
ม.4/10  ม.5/10  ม.6/10

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

ครั้งที่ 1/2561
งานเครือข่ายผู้ปกครอง ฝ่ายปกครอง จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยท่านผู้อำนวยการวิเชียร แก่นไร่ เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องกาญจนาภิเษก

This slideshow requires JavaScript.

ห้องระบบดูแลออนเว็บ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบด้านผ่านเทคโนโลยี

บูรณาการการมีส่วนร่วมเป็นองค์รวมอย่างยั่งยืน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 ม.1/พ ม.2/พ  ม.3/พ
 ม.1/1 ม.2/1  ม.3/1
 ม.1/2 ม.2/2  ม.3/2
 ม.1/3 ม.2/3  ม.3/3
 ม.1/4 ม.2/4  ม.3/4
 ม.1/5 ม.2/5  ม.3/5
 ม.1/6 ม.2/6  ม.3/6
 ม.1/7 ม.2/7  ม.3/7
 ม.1/8 ม.2/8  ม.3/8
 ม.1/9 ม.2/9  ม.3/9
 ม.1/10 ม.2/10  ม.3/10
 ม.1/11 ม.2/11  ม.3/11
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ม.4/พ  ม.5/พ ม.6/พ
 ม.4/1  ม.5/1  ม.6/1
 ม.4/2  ม.5/2  ม.6/2
 ม.4/3  ม.5/3  ม.6/3
 ม.4/4  ม.5/4  ม.6/4
 ม.4/5  ม.5/5  ม.6/5
 ม.4/6  ม.5/6  ม.6/6
 ม.4/7  ม.5/7  ม.6/7
ม.4/8  ม.5/8  ม.6/8
ม.4/9  ม.5/9  ม.6/9
ม.4/10  ม.5/10  ม.6/10

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านเศรษฐกิจ

งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก

มอบทุน ชนพ.:https://www.facebook.com/wuttikun.chainat/media_set?set=a.1101533753227081.1073742345.100001113990904&type=3&pnref=story