Category Archives: กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้)

ตามที่สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้จัดให้มีการแข่งขันหุ่นยนต์ FIBO AR ROBORT 2015 เพื่อส่งเสริมอัจฉริยภาพของเด็กไทย ในระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2558 โรงเรียนของเราส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในนาม ทีม “ETCNP” โดยมีรายนามผู้ร่วมแข่งขันดังต่อไปนี้

  1. นางสาวมุฑิตา สำเภาเงิน          อาจารย์ที่ปรึกษา
  2. นายอานนท์  วัฒนานันท์           อาจารย์ที่ปรึกษา
  3. นางสาวณัชชา บุญยะโท           ผู้เข้าร่วมแข่งขัน
  4. นายณัชพล รอดภัยปวง             ผู้เข้าร่วมแข่งขัน
  5. นางสาวสุชิตา วงศ์แก้ว              ผู้เข้าร่วมแข่งขัน
  6. นางสาวณัฐชยา ดวงตา             ผู้เข้าร่วมแข่งขัน

เนื่องจากเป็นการร่วมแข่งขันในครั้งแรก ทีมของโรงเรียนเราจึงได้เพียงเกียรติบัตรเข้าร่วม คาดหวังว่าในครั้งต่อไป นักเรียนจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่านี้ สู้ต่อไปนะคะ

ขอบคุณภาพข่าวกิจกรรม จากครูมุฑิตา สำเภาเงิน กลุ่มไลน์ @cnpcare.com