Category Archives: กิจกรรมของโรงเรียน

รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล “มิถุนายน เดือนแห่งการเยี่ยมบ้าน”๒๕๖๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นปีแห่งการรู้จัก รักและเข้าใจ ห่วงใย ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ได้กำหนดนโยบายสู่การปฏิบัติโดยยึดตามแนวทางการดำเนินงาน “Students and School come first (SSCF) : No Child Left Behind” (ถือประโยชน์ของนักเรียนและสถานศึกษาเป็นสำคัญ ไม่ทอดทิ้งนักเรียนไว้ข้างหลัง) โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมตระหนักในการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว จึงได้ดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบด้านเป็นองค์รวมอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด และกำหนดให้การเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งของการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ ๑ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ โรงเรียนกำหนดให้มีกิจกรรม “รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มิถุนายน เดือนแห่งการเยี่ยมบ้าน” เพื่อให้ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในความดูแลครบทุกคน ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมยกย่องเชิดชูครูที่ปรึกษา

ประเมินผลประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)

This slideshow requires JavaScript.

 

แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)

คำชี้แจง แบบประเมินฉบับนี้เป็นแบบประเมินที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมประชุม นำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา การจัดประชุมครั้งต่อไป จึงขอให้ท่านผู้ปกครองได้ตอบให้ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
     ระดับความคิดเห็น 5 พึงพอใจมากที่สุด
     ระดับความคิดเห็น 4 พึงพอใจมาก
     ระดับความคิดเห็น 3 พึงพอใจปานกลาง
     ระดับความคิดเห็น 2 พึงพอใจน้อย
     ระดับความคิดเห็น 1 พึงพอใจน้อยที่สุด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 ม.1/พ ม.2/พ  ม.3/พ
 ม.1/1 ม.2/1  ม.3/1
 ม.1/2 ม.2/2  ม.3/2
 ม.1/3 ม.2/3  ม.3/3
 ม.1/4 ม.2/4  ม.3/4
 ม.1/5 ม.2/5  ม.3/5
 ม.1/6 ม.2/6  ม.3/6
 ม.1/7 ม.2/7  ม.3/7
 ม.1/8 ม.2/8  ม.3/8
 ม.1/9 ม.2/9  ม.3/9
 ม.1/10 ม.2/10  ม.3/10
 ม.1/11 ม.2/11  ม.3/11
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ม.4/พ  ม.5/พ ม.6/พ
 ม.4/1  ม.5/1  ม.6/1
 ม.4/2  ม.5/2  ม.6/2
 ม.4/3  ม.5/3  ม.6/3
 ม.4/4  ม.5/4  ม.6/4
 ม.4/5  ม.5/5  ม.6/5
 ม.4/6  ม.5/6  ม.6/6
 ม.4/7  ม.5/7  ม.6/7
 ม.4/8  ม.5/8  ม.6/8
 ม.4/9  ม.5/9  ม.6/9
 ม.4/10  ม.5/10  ม.6/10

 

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา@ค่ายคุณธรรมจริยธรรม

ผลที่เกิดกับสถานศึกษา

กิจกรรมส่งเสริมนักเรียน@พิธีไหว้ครู

@พิธีไหว้ครู

กิจกรรม “สัปดาห์วันครู 2561 ครู 100% เยี่ยมบ้านนักเรียน”

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกำหนดจัดกิจกรรม “สัปดาห์วันครู ๒๕๖๑ ครู ๑๐๐% เยี่ยมบ้านนักเรียน” ในระหว่างวันที่ ๑๖-๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการแสดงถึงความรักและความห่วงใยต่อศิษย์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครูและผู้ปกครองที่เกี่ยวกับนักเรียนซึ่งเป็นการดำเนินงามตามองค์ประกอบที่ ๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหาตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการงานตามนโยบายของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จึงกำหนดให้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในสัดส่วน ๑:๑ โดยพิจารณาเข้าเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในด้านต่าง ๆ จากข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียนในครั้งที่ ๑

ภาพประกอบกิจกรรม