Category Archives: กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา@ค่ายคุณธรรมจริยธรรม

ผลที่เกิดกับสถานศึกษา

กิจกรรมส่งเสริมนักเรียน@พิธีไหว้ครู

@พิธีไหว้ครู

กิจกรรม “สัปดาห์วันครู 2561 ครู 100% เยี่ยมบ้านนักเรียน”

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมกำหนดจัดกิจกรรม “สัปดาห์วันครู ๒๕๖๑ ครู ๑๐๐% เยี่ยมบ้านนักเรียน” ในระหว่างวันที่ ๑๖-๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการแสดงถึงความรักและความห่วงใยต่อศิษย์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครูและผู้ปกครองที่เกี่ยวกับนักเรียนซึ่งเป็นการดำเนินงามตามองค์ประกอบที่ ๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหาตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการงานตามนโยบายของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จึงกำหนดให้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในสัดส่วน ๑:๑ โดยพิจารณาเข้าเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในด้านต่าง ๆ จากข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียนในครั้งที่ ๑

ภาพประกอบกิจกรรม

งานวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ ๑๐๘ ปี

ด้วยในวันที่ ๙ พฤศจิกายน  ของทุกปีตรงกับวันสถาปนาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม และในปีนี้ครบรอบ ๑๐๘ ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน ครูและบุคลากร ทางโรงเรียนจึงกำหนดวันทำบุญสถาปนาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ครบรอบ ๑๐๘ ปีขึ้น ในวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

This slideshow requires JavaScript.

ผลงานภาคภูมิใจ

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมไว้เพื่อแสดงว่า ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ขนาดใหญ่ ระดับเงิน ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากผู้บริหารและคุณครูมืออาชีพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมของเรา ทุกท่าน  #No Child Left Behind
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมไว้เพื่อแสดงว่า ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ขนาดใหญ่พิเศษ ระดับดีมาก ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากผู้บริหารและคุณครูมืออาชีพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมของเรา ทุกท่าน  #No Child Left Behind

เกียรติยศครูผู้เลิศคุณ


รายนามคุณครูเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2560
ผอ.ถวัลย์ ตันธีระพงศ์
รองฯคำรณ เอื้ออนุสรณ์
รองฯทัศนัย มีทอง
นางปราณี ยอดดำเนิน
นางอรพินธ์ แม้นญาติ
นางสมใจ เอื้ออนุสรณ์
นางสาวดวงพร อาชาศรัย
นางศศิลักษณ์ ธรรมกุล
นางทิพวรรณ ภูสุภา
นางอาภรณ์ ฉินนานนท์
นางจำลอง หุ้มไหม
นายวิเชียร หุ้มไหม
นายทนงศักดิ์ กลิ่นสีงาม
นายสุรินทร์ โจรนอุดมวุติกุล

This slideshow requires JavaScript.