Category Archives: ฝ่ายบริหารทั่วไป

จัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์

รับการประเมินรอบที่ 1 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รับการประเมินรอบที่ 1 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา 61 โรงเรียน เพื่อคัดเลือก 5 โรงเรียน สู่รอบระดับประเทศ วันที่ 7 มิถุนายน 2559

มุ่งสร้างผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม
ลูก ช.น.พ. ร่วมแรง ร่วมใจ มุ่งสู่ Zero Waste School

1. คิดก่อนซื้อ แยกก่อนทิ้ง ลดการสร้างขยะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. ใช้หลัก 3Rs จัดการขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไปและขยะอันตราย
3. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎกติกาสังคม รู้หน้าที่ ร่วมรับผิดชอบ มีจิตสำนึกรักษ์โรงเรียน
4. มีคุณธรรม จิตสาธารณะ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้
5. ประหยัดน้ำ ไฟฟ้า วัสดุสำนักงานและอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม
6. วิถีชีวิต “พอเพียง” เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่าง“ยั่งยืน”
7. ร่วมสร้างโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน สังคมให้มีสภาพแวดล้อมสุขอนามัยที่ดี

ข้อตกลงของนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

1. เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการโรงเรียนปลอดขยะทุกคน
2. ร่วมกันคัดแยกขยะในห้องเรียนก่อนทิ้งทุกครั้ง
3. ทิ้งขยะลงถังขยะให้ถูกต้องตามประเภทของขยะ
4. ไม่นำอาหารขึ้นไปรับประทานบนอาคารเรียน
5. บุคลากรแกนนำนำความรู้สู่สมาชิกใหม่ของโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง
6. ห้ามทุกคนนำกล่องโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในโรงเรียน
7. ปฎิเสธถุงหิ้วพลาสติกร่วมใจใช้ถุงผ้า
8. ผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหารใช้ภาชนะใบตอง กล่องโฟมชานอ้อย
9. รับประทานอาหารหมดจานทุกครั้ง
10. ปิดน้ำ ไฟฟ้า พัดลมเมื่อไม่ใช้ เปิดเครื่องปรับอากาศตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

นโยบายโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
นายถวัลย์ ตันธีระพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ตามไปดูประมวลภาพกิจกรรม

 

 

รับโล่ห์รางวัลการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา รอบที่ 1

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ดร.พรทิพย์  สุพรรณกุลและคณะ รับโล่ห์รางวัลผ่านการตัดสินการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา รอบที่ 1  จากท่าน พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่วมสัมมนา Eco-School ปี 2559 หนุนครู สร้างเยาวชนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทยยั่งยืน

การจัดกิจกรรมตามโครงการห้องเรียนสวยด้วยมือเรา

ห้องเรียนสะอาด001 ห้องเรียนสะอาด002

โครงการZeroWaste นำผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน

โครงการ ZeroWasteSchool โดยการนำของท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ และทีมงาน ZeroWaste นำผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน กิจกรรมตลาดนัดวันเสาร์ ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559 บริเวณหน้าโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รณรงค์ เผยแพร่ ให้ความรู้และนำผลผลิตจากการดำเนินกิจกรรมสู่ชุมชน เพื่อนำเสนอผลงานนักเรียนและการใช้ประโยชน์จากขยะ ให้เหลือขยะน้อยที่สุด โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประชาชนในชุมชนของเราจะตระหนักถึงความสำคัญในการลดการสร้างขยะและใช้ประโยชน์จากขยะให้มากที่สุด

ขอบคุณภาพข่าวกิจกรรม จากคุณครูเสาวลักษณ์ ภิรมย์วัฒนา หัวหน้าโครงการฯ และคณะ

การประชุมครูผู้ช่วย

การประชุมครูผู้ช่วยโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม..วันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเจ้าสามพระยา

ตรวจเยี่ยมโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 12:40 น. โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ยินดีต้อนรับท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ท่าน อนันต์ ระงับทุกข์ และคณะ มาตรวจเยี่ยมโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

คลังภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ จากคุณครูวุฒิคุณ รัตนเพทาย กลุ่มไลน์ @cnpcare.com