Category Archives: ฝ่ายปกครอง

ผลงานภาคภูมิใจ

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมไว้เพื่อแสดงว่า ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ขนาดใหญ่ ระดับเงิน ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากผู้บริหารและคุณครูมืออาชีพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมของเรา ทุกท่าน  #No Child Left Behind
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมไว้เพื่อแสดงว่า ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ขนาดใหญ่พิเศษ ระดับดีมาก ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากผู้บริหารและคุณครูมืออาชีพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมของเรา ทุกท่าน  #No Child Left Behind

MOU โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

 

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

This slideshow requires JavaScript.

ครูพรเจตน์

กิจกรรมวันไหว้ครู

๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ณ ลานธรรม

ภาพกิจกรรม@ครูวุฒิคุณ รัตนเพทาย

เครือข่ายผู้ปกครอง

คำชี้แจง : ให้ครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.1 และ ม.4 พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในห้องเรียนของตนเองตามเกณฑ์ที่กำหนด และกรอกข้อมูลเข้าระบบตามลิงค์ด้านล่าง

สำหรับครูที่ปรึกษา ม. 2.ม.3. ม.5 และ ม.6 มีคณะกรรมการที่พิจารณาไว้แล้วในปีการศึกษาที่ผ่านมา ขอให้ตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลคงเดิมหรือไม่ หากเปลี่ยนแปลงบุคคลใดให้พิมพ์ข้อมูลแทนที่ตามลิงค์ด้านล่างเช่นเดียวกัน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 ม.1/พ ม.2/พ  ม.3/พ
 ม.1/1 ม.2/1  ม.3/1
 ม.1/2 ม.2/2  ม.3/2
 ม.1/3 ม.2/3  ม.3/3
 ม.1/4 ม.2/4  ม.3/4
 ม.1/5 ม.2/5  ม.3/5
 ม.1/6 ม.2/6  ม.3/6
 ม.1/7 ม.2/7  ม.3/7
 ม.1/8 ม.2/8  ม.3/8
 ม.1/9 ม.2/9  ม.3/9
 ม.1/10 ม.2/10  ม.3/10
 ม.1/11 ม.2/11  ม.3/11
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ม.4/พ  ม.5/พ ม.6/พ
 ม.4/1  ม.5/1  ม.6/1
 ม.4/2  ม.5/2  ม.6/2
 ม.4/3  ม.5/3  ม.6/3
 ม.4/4  ม.5/4  ม.6/4
 ม.4/5  ม.5/5  ม.6/5
 ม.4/6  ม.5/6  ม.6/6
 ม.4/7  ม.5/7  ม.6/7
 ม.4/8  ม.5/8  ม.6/8
ม.4/9  ม.5/9  ม.6/9
ม.4/10  ม.5/10  ม.6/10

เครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559

 

This slideshow requires JavaScript.

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่  1/2559

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

This slideshow requires JavaScript.

สำรวจรายชื่อหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง