Category Archives: ฝ่ายวิชาการ

พิธีบรวงสรวงสุนทรภู่

This slideshow requires JavaScript.

วัตถุประสงค์ของชุมนุม

“เปิดโลกปิโตรเลียม”

บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) จัด นิทรรศการโครงการพลังงานสัญจร “เปิดโลกปิโตรเลียม” ให้ความรู้กับนักเรียนของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 ทั้งวันเลย…ขอบคุณแทนนักเรียนของ ชนพ.

ความบกพร่องทางการศึกษา ปีการศึกษา 2559

คำชี้แจง : ด้วยงานแนะแนวได้แจกแบบสำรวจข้อมูลความบกพร่องทางการศึกษาของนักเรียนรายบุคคล ระบบดูแลจึงขอความอนุเคราะห์คุณครูที่ปรึกษาบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในระบบฯ ตามลิงค์รายห้องเรียนด้านล่าง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 ม.1/พ ม.2/พ  ม.3/พ
 ม.1/1 ม.2/1  ม.3/1
 ม.1/2 ม.2/2  ม.3/2
 ม.1/3 ม.2/3  ม.3/3
 ม.1/4 ม.2/4  ม.3/4
 ม.1/5 ม.2/5  ม.3/5
 ม.1/6 ม.2/6  ม.3/6
 ม.1/7 ม.2/7  ม.3/7
 ม.1/8 ม.2/8  ม.3/8
 ม.1/9 ม.2/9  ม.3/9
 ม.1/10 ม.2/10  ม.3/10
 ม.1/11 ม.2/11  ม.3/11
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ม.4/พ  ม.5/พ ม.6/พ
 ม.4/1  ม.5/1  ม.6/1
 ม.4/2  ม.5/2  ม.6/2
 ม.4/3  ม.5/3  ม.6/3
 ม.4/4  ม.5/4  ม.6/4
 ม.4/5  ม.5/5  ม.6/5
 ม.4/6  ม.5/6  ม.6/6
 ม.4/7  ม.5/7  ม.6/7
 ม.4/8  ม.5/8  ม.6/8
ม.4/9  ม.5/9  ม.6/9
ม.4/10  ม.5/10  ม.6/10

ประชุมเตรียมความพร้อม ฯ เครือข่ายห้องเรียนพิเศษ

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รองฯ คำรณ เอื้ออนุสรณ์ ครูชำเลียง เทพพักทัน และ ครูวุฒิคุณ รัตนเพทาย เข้าประชุมเตรียมความพร้อมฯ เครือข่ายห้องเรียนพิเศษกลุ่มภาคกลางตอนบน ที่โรงเรียนเทพศฺรินทร์ กทม.

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2558

Document-page-001 Document-page-002 Document-page-003 Document-page-004


ขอบคุณข้อมูล จากครูสิริรัตน์ นิลวรรณ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและคณะ

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสู่สถานศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน”

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559 อบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสู่สถานศึกษาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม”

This slideshow requires JavaScript.

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 อบรมเชิงปฎิบัติการ “การวิจัยในชั้นเรียน”